• Hlavní cíle kurzu jsou:
    porozumění základům finanční matematiky; porozumění principu úročení; porozumění využití principu úročení u základních problematických oblastí finanční matematiky; schopnost aplikovat získané znalosti i na problémové oblasti, které nejsou přímo probírány v rámci kurzu.
  • Matematické vzdělávání pomáhá studentům vnímat složitost reálného světa a porozumět mu. Vede je ke kázni ve vyjadřování a k efektivitě při organizování vlastní práce. Přispívá k formování volních a charakterových rysů osobnosti studenta – rozvíjí důslednost, vytrvalost, schopnost sebekontroly, tvořivost, vynalézavost, sebedůvěru, pracovitost, pomáhá vytvářet racionální postoje k rizikům Tento kurz se pokouší odpovědět na tuto výzvu v Ma pomocí VT a projektového vyučování. K tomu budeme využívat metody projektu CLIL (Content and Language Integrated Learning) a ROLE (Results Only Learning Environmentprojekt Inka binka, bottle of ink,...